Χρήση Δορυφορικών Παρατηρήσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων