Προκλήσεις

Οι τεχνολογίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού εξελίσσονται ραγδαία μαζί με τις αυξανόμενες ανάγκες σε νερό. Ωστόσο, η περαιτέρω ανάπτυξη των μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού απειλείται από τα αναδυόμενα ζητήματα της θαλάσσιας ρύπανσης, τα οποία επιδεινώνονται από την μη βιώσιμη ανάπτυξη της ίδιας της αφαλάτωσης. Οι σχετικές με το περιβάλλον δραστηριότητες στην παράκτια ζώνη καταναλώνουν τους φυσικούς πόρους από τους οποίους εξαρτάται η αφαλάτωση και το μεγαλύτερο μέρος της -λεγόμενης- γαλάζιας οικονομίας. Επομένως, η βιώσιμη και αειφόρος αφαλάτωση είναι μια ανάγκη που πρέπει να ικανοποιηθεί άμεσα.

Η τεχνολογική εξέλιξη επιταχύνει προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η συνεισφορά ειδικών ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα διάφορα τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα της αφαλάτωσης, σήμερα.

Maps5

Προσέγγιση

Το iFOS εισάγει την έννοια της πρόγνωσης στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης. Το έργο θα προσφέρει μια υπηρεσία βραχυπρόθεσμων προγνώσεων για βασικές παραμέτρους ποιότητας νερού της παράκτιας ζώνης, αξιοποιώντας μετεωρολογικά και δορυφορικά δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει ένα ενσωματωμένο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS), σε μια φιλική προς το χρήστη διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέπει την προληπτική λήψη αποφάσεων από τις μονάδες αφαλάτωσης, σε καθημερινή βάση.

Το iFOS θα αναπτύξει ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) προσαρμοσμένο στις ανάγκες της βιομηχανίας αφαλάτωσης, λαμβάνoντας πληροφορίες που εξάγονται από την πλατφόρμα προγνώσεων, προκειμένου να στηρίξει τη μετάβαση της λήψης αποφάσεων από το ερώτημα «τι συμβαίνει» στο ερώτημα «πως να ανταποκριθούμε στο τι συμβαίνει».

Το iFOS θα αναπτύξει ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) προσαρμοσμένο στις ανάγκες της βιομηχανίας αφαλάτωσης, λαμβάνoντας πληροφορίες που εξάγονται από την πλατφόρμα προγνώσεων, προκειμένου να στηρίξει τη μετάβαση της λήψης αποφάσεων από το ερώτημα «τι συμβαίνει» στο ερώτημα «πως να ανταποκριθούμε στο τι συμβαίνει».

Οι προηγμένες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα ενσωματώσουν τις προαναφερθείσες λειτουργίες σε μια πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, την αποθήκευση, διαχείριση και προστασία των δεδομένων.

Αντίκτυπος

Προσαρμοστικότητα
Το iFOS αξιοποιεί τόσο δορυφορικά δεδομένα ποιότητας νερού όσο και προγνώσεις βάσει αριθμητικών μοντέλων, που λαμβάνονται υπόψιν στη λήψη αποφάσεων, συμπληρώνοντας παράλληλα τα χωρικά και χρονικά κενά πληροφοριών. Μια διαδικτυακή, επιχειρησιακή πλατφόρμα που θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα στη ροή δεδομένων μεταξύ των υπαρχόντων χρηστών και υπηρεσιών, συνδέοντας τα πρωτογενή δεδομένα μεταξύ τους και μετατρέποντάς τα σε αξιοποιήσιμη πληροφορία.
Κανονιστική συμμόρφωση με χαμηλό κόστος
Η συνεχής παρακολούθηση των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την αφαλάτωση ενισχύει τις όλο και πιο αυστηρές απαιτήσεις συμμόρφωσης. Παρότι η μοντελοποίηση σύνθετων και δυναμικών συστημάτων πραγματοποιείται απρόσκοπτα, οι διαχειριστές μονάδων αφαλάτωσης μπορούν να περιγράψουν με καινοτόμο τρόπο τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος που τους καθοδηγούν στη λήψη γρήγορων και στοιχειοθετημένων αποφάσεων.
Προσαρμοσμένος σχεδιασμός
Η πρόγνωση θα αφορά χρονικό ορίζοντα μιας εβδομάδας και θα παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης προσαρμοσμένων σχεδίων δράσης και στρατηγικής, μειώνοντας τις επιπτώσεις από μια πιθανή εμφάνιση χαμηλής ποιότητας του νερού.
Έγκαιρη ανίχνευση και γρήγορη ανταπόκριση
Η λειτουργία έγκαιρης προειδοποίησης της υπηρεσίας μπορεί να επιταχύνει την ανταπόκριση του διαχειριστή των μονάδων αφαλάτωσης έναντι πιθανών βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αλλαγών στην ποσότητα και την ποιότητα του θαλασσινού νερού και, επομένως, να επιτρέψει την προληπτική και έγκαιρη λήψη αποφάσεων. Κατ’ αρχήν, η λειτουργικότητα έγκαιρης προειδοποίησης ακολουθεί τις γενικές έννοιες που διέπουν την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, δηλαδή: Γνώση κινδύνων, Υπηρεσία παρακολούθησης και προειδοποίησης, Δυνατότητα διάδοσης, επικοινωνίας και απόκρισης.
Αυξημένη επιχειρησιακή νοημοσύνη
Το DSS παρέχει πληροφορίες για τις λειτουργίες, επιτρέποντας στους πελάτες να κατανοήσουν και να βελτιώσουν την καθημερινή απόδοση των εγκαταστάσεων τους. Αναλυτικά, λειτουργικά στοιχεία που συνδυάζουν παλαιότερα και τωρινά δεδομένα με προσομοιώσεις πρόγνωσης, θα πληροφορούν σύνθετες επιχειρησιακές και επιχειρηματικές αποφάσεις.
Απόδοση σε Κεφαλαιουχικές δαπάνες και έξοδα λειτουργίας (OPEX & CAPEX efficiency)
Το προσαρμοσμένο στη βιομηχανία Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) για το χημικό – ενεργειακό πλέγμα παρέχει δυνατότητες για τη μείωση του κόστους επεξεργασίας θαλασσινού νερού, δημιουργώντας τόσο περισσότερα έσοδα όσο και υψηλότερο περιθώριο κέρδους. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας μπορεί να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων και να μεταθέσει χρονιά σχετικές επενδύσεις κεφαλαίου.

Κεντρικά Σημεία

Πλήρως αυτοματοποιημένα επιχειρησιακά υπολογιστικά μοντέλα παράκτιας υδραυλικής και ποιότητας νερού, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες cloud computing.

Αφομοίωση (assimilation) δορυφορικών δεδομένων σε επιχειρησιακό επίπεδο για τη βελτίωση της εγκυρότητας των προγνώσεων.

Αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης (machine learning algorithms) που βοηθούν τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης.

Πλήρης ενσωμάτωση της υπηρεσίας στις υπάρχουσες εταιρικές διαδικασίες του πελάτη και στα στάδια των επιμέρους διεργασιών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT).

Παρακολουθήστε τις δράσεις μας

Μείνετε Συντονισμένοι

Twitter feed is not available at the moment.