Λίγα λόγια για το iFOS

Το iFOS είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από τo Business Innovation Greece μέσω των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), από το Norway Grants και το Innovation Norway με στόχο την παροχή έγκαιρων προειδοποιήσεων για τις μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, εισάγοντας την έννοια της πρόγνωσης στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης.

Οι τεχνολογίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αναπτύσσονται ραγδαία μαζί με την αυξανόμενη ζήτηση νερού. Ωστόσο, το μέλλον των μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού απειλείται από τα αναδυόμενα ζητήματα της θαλάσσιας ρύπανσης. Το iFOS ανταποκρίνεται στην ανάγκη εξοικονόμησης πόρων και μείωσης των αποβλήτων που σχετίζονται με την αφαλάτωση, φιλοδοξώντας να προσφέρει μια καινοτόμο λύση για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της παραγωγής αφαλατωμένου θαλασσινού νερού.

Κεντικές Ιδέες

Υπηρεσία βραχυπρόθεσμης πρόγνωσης στην παράκτια ζώνη

Το iFOS φιλοδοξεί να προσφέρει μια υπηρεσία βραχυπρόθεσμων προγνώσεων για βασικές παραμέτρους ποιότητας νερού της παράκτιας ζώνης (π.χ. θερμοκρασία, χλωροφύλλη, θολότητα) με χρονικό ορίζοντα μιας εβδομάδας, αξιοποιώντας μετεωρολογικά και δορυφορικά δεδομένα.

Η πλατφόρμα προγνώσεων θα τροφοδοτείται από ένα κυματικό μοντέλο τρίτης γενιάς (SWAN) σε συνδυασμό με ένα τριδιάστατο υδροδυναμικό μοντέλο (Delft3D FLOW) και ένα μοντέλο ποιότητας νερού που θα βασίζεται σε τεχνικές μηχανικής μάθησης.

Το σύνολο των μοντέλων θα επικοινωνεί δυναμικά με άλλα μετεωρολογικά μοντέλα και συστήματα πρόγνωσης ωκεανών μεγάλης κλίμακας (π.χ. Copernicus Marine Services), προκειμένου να λαμβάνονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την ενημέρωση των οριακών συνθηκών της περιοχής μελέτης.

Τέλος, θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές αφομοίωσης δεδομένων (data assimilation) για τα δορυφορικά δεδομένα που θα ληφθούν από τους δορυφόρους Sentinel και Landsat ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια των προγνώσεων.